top of page

Asset Turnover Ratio in Marathi

Updated: Mar 16, 2021What Is the Asset Turnover Ratio

Asset Turnover Ratio म्हणजे मालमत्तेच्या मूल्याच्या तुलनेत कंपनीच्या विक्री किंवा महसुलाचे मूल्य मोजते. Asset Turnover Ratio महसूल मिळवण्यासाठी कंपनी आपल्या मालमत्तेचा वापर करत असलेल्या कार्यक्षमतेचे निदर्शक म्हणून वापरले जाऊ शकते.

मालमत्तेच्या उलाढालीचे प्रमाण जेवढे जास्त तेवढे कंपनी आपल्या मालमत्तेतून महसूल मिळवण्यासाठी अधिक कार्यक्षम असते.

याउलट एखाद्या कंपनीकडे मालमत्ता उलाढालीचे प्रमाण कमी असेल तर ते विक्री निर्माण करण्यासाठी आपल्या मालमत्तेचा कार्यक्षमतेने वापर करत नसल्याचे सूचित करते.

Assets Turnover Ratio Formula

Assets Turnover ratio formula

कुठे मिळेल :-

  • Net sales = are the amount of revenue generated after deducting sales returns, sales discounts, and sales allowances.

  • Beginning Assets = Assets at start of year

  • Ending Assets = Assets at end of year

Assets Turnover Ratio Example


assets turnover ratio example

मालमत्ता उलाढाल गुणोत्तर सूत्राच्या डिनॉमिनेटरमध्ये कंपनीच्या मालमत्तेचे मूल्य वापरते. कंपनीच्या मालमत्तेचे मूल्य ठरवण्यासाठी, वर्षाच्या मालमत्तेचे सरासरी मूल्य आधी मोजणे आवश्यक आहे.

  • वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत बॅलन्सशीटवर कंपनीच्या मालमत्तेचे मूल्य शोधा.

  • वर्षाच्या अखेरीस कंपनीच्या मालमत्तेचे एंडिंग बॅलन्स किंवा मूल्य शोधा.

  • शेवटच्या मूल्यात प्रारंभिक मालमत्ता मूल्य जोडा आणि बेरीज दोन ने विभागा, जे वर्षासाठी मालमत्तेचे सरासरी मूल्य प्रदान करेल.

  • एकूण विक्री शोधा - उत्पन्नाच्या स्टेटमेंटवर महसूल म्हणून दाखवले जाते.

  • वर्षासाठी मालमत्तेच्या सरासरी मूल्यानुसार एकूण विक्री आणि महसूल यांचा भागाकार करा.

तुम्हाला तुमचे उत्तर मिळेल.

What is a good Asset Turnover Ratio

हा Ratio कधीही 1 किंवा 1 पेक्षा जास्त पाहिजे ज्यावरून असे लक्षात येते की कंपनी चांगली स्थितीत आहे. तिथे तुम्ही आपले पैसे गुंतऊ शकता.

Recent Posts

See All

2 commentaires
J'aime
En réponse à

Thanks Reader

J'aime
Post: Blog2_Post
bottom of page