top of page

Dividend Yield Ratio in Marathi

What is Dividend Yield Ratio

Dividend Yield Ratio (लाभांश उत्पन्न) हे एक Financial Ratio आहे जे प्रति शेअर बाजार मूल्याच्या तुलनेत प्राप्त लाभांशाचे वार्षिक मूल्य मोजते. दुस-या शब्दांत सांगायचे तर, लाभांश उत्पन्न सूत्रात कंपनीच्या शेअरच्या बाजारभावाची टक्केवारी मोजली जाते जी भागधारकांना लाभांशाच्या स्वरूपात दिली जाते.

लाभांश उत्पन्न - टक्केवारी म्हणून प्रदर्शित केले जाते - कंपनी आपल्या सध्याच्या स्टॉक किंमतीनुसार विभागलेल्या स्टॉकचा हिस्सा बाळगल्याबद्दल भागधारकांना किती पैसे देते.

Dividend Yield Ratio Formula

Dividend Yield ratio formula

कुठे मिळेल -

  • Dividend Per Share - ही कंपनीची एकूण वार्षिक लाभांश देयके आहेत, जी एकूण थकबाकी असलेल्या शेअर्सच्या संख्येमुळे विभागली गेली आहेत.

  • Market Value per Share - प्रति शेअर बाजार मूल्य ही कंपनीची सध्याची शेअर किंमत आहे.

Dividend Yield Ratio Example

Dividend yield ratio example

समजा एका कंपनीचा शेअर र. 45/- प्रति शेअर आहे मागील एक वर्षापासून व कंपनीने समान एक वर्षभर प्रति त्रैमासिक र. 0.30/- dividend दिला आहे. तर कांनीचा Dividend Yield Ratio खालील प्रमाणे येईल-

Dividend Yield Ratio = 0.30 + 0.30 + 0.30 + 0.30 / 45 = 0.02666 = 2.7%

कंपनी लाभांश उत्पन्नाचे चे प्रमाण 2.7% आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार लाभांशाच्या स्वरूपात कंपनीच्या शेअर्सवर 2.7% उत्पन्न मिळवेल.

Dividend Yield Ratio Across Industries

लाभांश उत्पन्नाच्या गुणोत्तराची तुलना केवळ त्याच उद्योगात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांसाठी केली पाहिजे - उद्योगांमध्ये सरासरी उत्पन्न लक्षणीयबदल करते. अनेक उद्योगांसाठी सरासरी लाभांश उत्पन्न खालीलप्रमाणे आहे:

  • Basic materials industry: 4.92%

  • Financial services industry: 4.17%

  • Healthcare industry: 2.28%

  • Industrial industry: 1.76%

  • Services industry: 2.37%

  • Technology industry: 3.2%

  • Utility industry: 3.96%Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page