top of page

Financial Ratios in Marathi

Updated: May 23, 2021

What is Financial Ratios
Financial Ratio


कंपनीबद्दल अर्थपूर्ण माहिती मिळवण्यासाठी Financial Statement मधून घेतलेल्या संख्याचा वापर करून Financial Ratio (आर्थिक गुणोत्तर) तयार केले जाते. कंपनीच्या फायनान्शियल स्टेटमेंट्सवर आढळणारे आकडे जसे balance sheet, income statement, and cash flow statement संख्यात्मक विश्लेषण करण्यासाठी आणि company’s liquidity (कंपनीची तरलता (रोकड मध्ये रूपांतर करण्याची सुविधा)), Profit (फायदा), वाढ, मार्जिन, नफा, rates of return (परताव्याचे दर), मूल्यांकन इत्यादीचे मूल्यमापन करण्यासाठी वापरले जातात.

Financial Ratio बनविण्यामागे अजून एक उद्देश म्हणजे प्रत्येक वेळेस आपण आपल्या गुंतवणूकदार किंवा management ला Balance Sheet दाखऊ शकत नाही त्यासाठी Financial Ratios आपल्या मदतीला येतात, हे आपल्या Balance sheet मधील आकड्यांची short स्वरूपात माहिती उपलब्ध करून देतात.

What are the use of Financial Ratio

Financial Ratios चा उपयोग दोन मुख्य उद्दिष्टांनसाठी केला जातो तो खालील प्रमाणे-

1) Track company performance

Financial Ratio (आर्थिक गुणोत्तर) या कारणासाठी काढले जातात की कालांतराने आपण केलेल्या व्यवसायाची स्थिति काय आहे त्यांच्या मूल्यांमध्ये झालेल्या बदलाचा मागोवा घेणे हे कंपनीत विकसित होणारे ट्रेंड शोधण्यासाठी केले जाते.

उदाहरणार्थ, कर्जापासून मालमत्तेपर्यंतच्या वाढत्या गुणोत्तरावरून असे सूचित होऊ शकते की कंपनीवर कर्जाचा बोजा पडतो आणि कालांतराने त्याला मुलभूत धोक्याला सामोरे जावे लागू शकते.

2) Make comparative judgments regarding company performance

Financial Ratios (आर्थिक गुणोत्तरांची) तुलना प्रमुख प्रतिस्पर्ध्यांशी केली जाते की कंपनी उद्योगाच्या सरासरीपेक्षा चांगली किंवा वाईट कामगिरी करत आहे की नाही हे ओळखले जाते.

उदाहरणार्थ, कंपन्यांमधील मालमत्तेवरील परताव्याची तुलना केल्याने कोणती कंपनी आपल्या मालमत्तेचा सर्वात कार्यक्षम वापर करत आहे की नाही हे ठरवण्यास किंवा आपल्या गुंतवणूकदाराला आपली आर्थिक स्थिति दाखवण्यास मदत होते.Financial ratios types are grouped into the following categories

  • Liquidity ratios

  • Profitability ratios

  • Leverage ratios

  • Efficiency ratios

  • Market value ratios

Liquidity Ratios

Liquidity Ratio (तरलता गुणोत्तर) हे आर्थिक गुणोत्तर आहे जे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन जबाबदाऱ्यांची परतफेड करण्याची कंपनीची क्षमता दाखवते.

Liquidity Ratio मध्ये खालील काही महत्वाचे Ratios येतात ते आपण बघू

i) Current Ratio

Current Ratio हे सध्याच्या मालमत्तेसह अल्पकालीन कर्ज फेडण्याची कंपनीची क्षमता दाखवते.

Current ratio = Current assets / Current liabilities

ii) Acid-test Ratio

Acid-test Ratio म्हणजे Quick Assets सह अल्पकालीन कर्ज फेडण्याची कंपनीची क्षमता दाखवते.

Acid-test ratio = Current assets – Inventories / Current liabilities

iii) Cash Ratio

Cash Ratio रोख आणि रोख समकक्ष अल्पकालीन कर्ज फेडण्याची कंपनीची क्षमता दाखवते.

Cash ratio = Cash and Cash equivalents / Current Liabilities

iv) Operating cash flow Ratio

Operating cash flow Ratio हे दिलेल्या कालावधीत निर्माण झालेल्या रोख रकमेसह कंपनी किती वेळा current liabilities फेडू शकते याचे मोजमाप करते.

Operating cash flow ratio = Operating cash flow / Current liabilitiesProfitability Ratios

Profitability Ratios (नफ्याचे गुणोत्तर) महसूल, बॅलन्स शीट मालमत्ता, ऑपरेटिंग कॉस्ट आणि इक्विटीच्या तुलनेत उत्पन्न मिळवण्याची कंपनीची क्षमता किती आहे ते दाखवते.

Profitability Ratios मध्ये खालील काही महत्वाचे Ratios येतात ते आपण बघू

i) Gross Margin Ratio

Gross Margin Ratio (एकूण मार्जिन गुणोत्तर) कंपनीच्या एकूण नफ्याची तुलना त्याच्या निव्वळ विक्रीशी करते जेणेकरून विकल्या गेलेल्या मालाची किंमत भरल्यानंतर कंपनी किती नफा कमावते आहे हे दर्शवते.

Gross margin ratio = Gross profit / Net sales

ii) Operating Margin Ratio

Operating Margin Ratio कंपनीच्या ऑपरेटिंग उत्पन्नाची तुलना ऑपरेटिंग कार्यक्षमता निश्चित करण्यासाठी कंपनीच्या निव्वळ विक्रीशी करते.

Operating margin ratio = Operating income / Net sales

iii) Return on Assets Ratio

Return on Assets Ratio म्हणजे नफा कमावण्यासाठी कंपनी आपल्या मालमत्तेचा किती कार्यक्षमतेने वापर करत आहे हे दर्शवते.

Return on assets ratio = Net income / Total assets

iv) Return on Equity Ratio

Return on Equity Ratio म्हणजे नफा कमावण्यासाठी कंपनी आपल्या इक्विटीचा किती कार्यक्षमतेने वापर करत आहे हे दर्शवते.

Return on equity ratio = Net income / Shareholder’s equityLeverage Financial Ratios

Leverage Financial Ratios (लाभाचे गुणोत्तर) म्हणजे कर्जातून येणाऱ्या भांडवलाची (capital) रक्कम मोजते. दुस-या शब्दांत सांगायचे तर कंपनीच्या कर्जाच्या पातळीचे मूल्यमापन करण्यासाठी Leverage Financial Ratios (लाभ आर्थिक गुणोत्तरांचा) वापर केला जातो.

Leverage Financial Ratios मध्ये खालील काही महत्वाचे Ratios येतात ते आपण बघू

i) Debt Ratio or Debt to Assets Ratio

Debt Ratio (कर्जाचे गुणोत्तर) कंपनीच्या मालमत्तेच्या जी कर्जापासून घेतलेली आहे त्या रकमेचे मोजमाप करते.

Debt ratio = Total Debt / Total assets

ii) Debt to Equity Ratio

Debt to Equity Ratio (इक्विटी रेशो) म्हणजे भागधारकांच्या इक्विटी विरुद्ध एकूण कर्ज आणि आर्थिक दायित्वांचे मोजमाप दर्शवते.

Debt to equity ratio = Total liabilities / Shareholder’s equity

iii) Interest Coverage Ratio

Interest Coverage Ratio म्हणजे कंपनी Interest expenses (व्याज खर्च) किती सहजपणे देऊ शकते हे व्याज कव्हरेज रेशो दाखवते.

Interest coverage ratio = Operating income / Interest expenses

iv) Debt Service Coverage Ratio

Debt Service Coverage Ratio द्वारे हे स्पष्ट होते की एखादी कंपनी किती सहजपणे कर्जाची जबाबदारी अदा करू शकते.

Debt service coverage ratio = Operating income / Total debt serviceEfficiency Ratios

Efficiency Ratios (कार्यक्षमता प्रमाण), ज्यास Activity Financial ratios म्हणून देखील ओळखले जाते, याचा उपयोग कंपनी आपली मालमत्ता आणि संसाधने किती चांगल्या प्रकारे वापरत आहे हे मोजण्यासाठी वापरले जाते.

Efficiency Ratios मध्ये खालील काही महत्वाचे Ratios येतात ते आपण बघू

i) Asset Turnover Ratio

Asset Turnover Ratio (मालमत्ता उलाढाल गुणोत्तर) म्हणजे कंपनी आपल्या मालमत्तांची विक्री करण्याची क्षमता मोजली जाते.

Asset turnover ratio = Net sales / Average total assets

ii) Inventory Turnover Ratio

Inventory Turnover Ratio (इंन्व्हेंटरी टर्नओव्हर रेशो) म्हणजे दिलेल्या कालावधीत कंपनीची इंन्व्हेंटरी (Stock) किती वेळा विकली जाते आणि बदलली जाते.

Inventory turnover ratio = Cost of goods sold / Average inventory

iii) Accounts Receivable Turnover Ratio

Accounts Receivable Turnover Ratio म्हणजे कंपनी दिलेल्या कालावधीत Accounts Receivable ला किती वेळा रोख स्वरूपात बदलू शकते याची क्षमता मोजली जाते.

Receivables turnover ratio = Net credit sales / Average accounts receivable

iv) Days Sales in Inventory Ratio

Days Sales in Inventory Ratio या Ratio मध्ये हे पाहिले जाते की कंपनी stock ग्राहकांना विकण्यापूर्वी किती दिवस Hold करून ठेऊ शकतो त्या दिवसांचे सरासरी मोजमाप करते.

Days sales in inventory ratio = 365 days / Inventory turnover ratioMarket Value Ratios

Market Value Ratios म्हणजे कंपनीच्या स्टॉकच्या शेअर किंमतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरले जाते.

Market Value Ratios मध्ये खालील काही महत्वाचे Ratios येतात ते आपण बघू

i) Book Value per Share Ratio

Book Value per Share Ratio म्हणजे भागधारकांना उपलब्ध असलेल्या इक्विटीवर आधारित कंपनीच्या प्रति शेअर मूल्याची मोजमाप करते.

Book value per share ratio = (Shareholder’s equity – Preferred equity) / Total common shares outstanding

ii) Dividend Yield Ratio

Dividend Yield Ratio (लाभांश उत्पन्नाचे गुणोत्तर) म्हणजे शेअर बाजाराच्या किंमतीशी संबंधित भागधारकांना दिलेल्या लाभांशांची रक्कम मोजते.

Dividend yield ratio = Dividend per share / Share price

iii) Earnings per Share Ratio

Earnings per Share Ratio म्हणजे Market मध्ये उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक भागा (Share) पासून कंपनीने किती उत्पन्न कमावले याची मोजमाप करते.

Earnings per share ratio = Net earnings / Total shares outstanding

iv) Price Earnings Ratio

Price Earnings Ratio म्हणजे कंपनीच्या समभागांची किंमत व market मध्ये उपलब्ध असलेल्या प्रति शेअरच्या उत्पन्नाशी तुलना करते.

Price-earnings ratio = Share price / Earnings per share

Recent Posts

See All

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page