top of page

Current Ratio

Updated: Dec 13, 2020

What is the Current Ratio?

current ratio

The current ratio ज्याला working capital ratio या नावाने पण ओळखले जाते. एका वर्षाच्या आत देय असलेल्या अल्पकालीन जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी व्यवसायाची क्षमता मोजते. हे गुणोत्तर एकूण current assets विरुद्ध एकूण current liabilities चा विचार करते. हे कंपनीचे आर्थिक देयता दर्शवते आणि कर्ज आणि देय रक्कम निश्चित करण्यासाठी त्याच्या सध्याच्या मालमत्तेची Liquidity (तरलता) कशी वाढवू शकते हे दर्शवते. कंपनीची Liquidity (तरलता) सहजपणे मोजण्यासाठी Current Ratio फॉर्म्युला खालील वापरला जातो.


Why Use the Current Ratio Formula?

Current Ratio हे गुणोत्तर कंपनीच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करते. कंपनी आपल्या उल्लेखनीय कर्जाच्या संदर्भात आर्थिकदृष्ट्या किती मजबूत आहे याचे मूल्यमापन करते. कंपनीचे गुंतवणूकदार, कर्जदार आणि पुरवठादारांसाठी निर्णय घेताना Current Ratio जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या व्यावसायिक हिताच्या व्यवहार्यतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी Current Ratio हे एक महत्त्वाचे साधन आहे.

Current Ratio Formula

Current Ratio = Current Assets / Current Liabilities

Current Ratio

Example of the Current Ratio Formula

  • Cash = ₹6 Lacs

  • Marketable securities =30 Lacs

  • Inventory =60 Lacs

  • Short-term debt = ₹33 Lacs

  • Accounts payables =36 Lacs

Current assets = 06 + 30 + 60 = 96 Lacs

Current liabilities = 33 + 36 = 69 Lacs

Current ratio = 96 million / 69 million = 1.39x


सध्या व्यवसायाचा गुणोत्तर 1.39x आहे, याचा अर्थ तो देय असलेल्या कर्जावर किंवा खात्यांवर सहज paid (देऊ) शकतो. 1 पेक्षा जास्त दर कंपनीसाठी आर्थिक बल सुचवतो. परंतु सध्याच्या गुणोत्तरावरून असे दिसून येते की कंपनी आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी गुंतवणूक करण्याऐवजी अतिरिक्त रोख रक्कम सोडत आहे.
Recent Posts

See All

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page