top of page

Interest Coverage Ratio in Marathi

What is Interest Coverage Ratio

Interest Coverage Ratio हे कर्जाचे गुणोत्तर आणि नफा गुणोत्तर आहे जे कंपनी आपल्या उल्लेखनीय कर्जावर किती सहजपणे व्याज देऊ शकते हे ठरवण्यासाठी वापरले जाते.

याच कालावधीत देय असलेल्या कंपनीच्या व्याज देयकांद्वारे दिलेल्या कालावधीत कंपनीच्या व्याज खर्चापूर्वी (EBIT) कंपनीच्या उत्पन्नाचे विभाजन करून व्याज संरक्षण गुणोत्तर मोजले जाऊ शकते.

उल्लेखनीय कर्जावरील व्याज किती चांगल्या प्रकारे फेडू शकते हे मोजण्यासाठी Interest Coverage Ratio चा वापर केला जातो.

The Formula for the Interest Coverage Ratio

Interest Coverage Ratio = EBITDA / Interest Expense

EBITDA - Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization


Interest coverage ratio formula

Example for the Interest Coverage Ratio

Interest coverage ratio example

कंपनीच्या व्याज खर्चाद्वारे व्याज आणि कर (EBIT) पूर्वी कंपनीच्या उत्पन्नाचे विभाजन करून हे गुणोत्तर मोजले जाते. गुणोत्तर जेवढे कमी तेवढे कंपनीवर कर्जाच्या खर्चाचा बोजा जास्त पडतो. जेव्हा कंपनीचे Interest Coverage Ratio फक्त 1.5 किंवा कमी असते तेव्हा व्याज खर्च पूर्ण करण्याची त्याची क्षमता कमी असू शकते. सोबतच्या उदाहरणात ICR 2.86 म्हणजे कंपनी कर्जावरील व्याज चांगल्या प्रकारे देऊ शकते.


Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page