top of page

Accounts Payable (AP)

What is Accounts Payable (AP)?

Accounts Payable

Accounts Payable (AP) हे General Ledger मधील खाते आहे जे कंपनीच्या कर्जदारांना किंवा पुरवठादारांना अल्पकालीन कर्ज किंवा देणी फेडणे आहे हे कंपनीचे कर्तव्य दर्शवते. "AP" चा आणखी एक सामान्य वापर म्हणजे व्यवसाय विभाग जो पुरवठादार आणि इतर कर्जदारांना कंपनीने देय असलेली देयके देण्याची जबाबदारी आहे.

Definition of "Accounts Payable"

"When a company purchases goods on credit which needs to be paid back in a short period of time, it is known as Accounts Payable. It is treated as a liability and comes under the head ‘Current Liabilities’."

"जेव्हा एखादी कंपनी credit वर माल खरेदी करते ज्यास थोड्या काळासाठी परतफेड करण्याची आवश्यकता असते, तेव्हा ती Accounts Payable म्हणून ओळखली जाते. हे Liability म्हणून मानले जाते आणि ते ‘Current Liabilities’ या शीर्षकाखाली येते. Accounts Payable ही अल्प-मुदतीची कर्ज देय आहे जी डीफॉल्टर होण्याचे टाळण्यासाठी भरणे आवश्यक आहे."

Key Points

i) Accounts Payable विक्रेते किंवा पुरवठादारांकडून मिळालेल्या वस्तू किंवा सेवांसाठी देय रक्कम आहे ज्यासाठी अद्याप रक्कम दिलेली नाही.

ii) विक्रेत्यांना देय सर्व थकबाकींची रक्कम कंपनीच्या Balance sheet मध्ये Accounts Payable म्हणून दर्शविली जाते.

iii) पूर्वीच्या कालावधीतील एकूण AP मधील वाढ किंवा घट Cash Flow विधानात दिसून येते.

iv) Cash Flow सुधारण्यासाठी व्यवस्थापन त्यांच्या थकीत बिले शक्य तितक्या जवळच्या तारखांजवळ देय करणे निवडू शकतात.

Prosses Accounts Payable (AP)

कंपनीचे Accounts Payable (AP) कंपनीच्या Total खात्यान मध्ये Current Liabilities विभागांतर्गत त्याच्या Balance Sheet मध्ये दिसून येतील. Accounts payable म्हणजे कर्जे असतात जी डीफॉल्टर होणे टाळण्यासाठी दिलेल्या कालावधीत भरलीच पाहिजेत.

Accounts Payable (AP) ही कंपनीच्या Balance Sheet मधील एक महत्त्वाची संकल्पना आहे. जर AP एखाद्या कालावधीत वाढला तर याचा अर्थ कंपनी रोख रक्कम देण्याऐवजी क्रेडिटवर अधिक वस्तू किंवा सेवा खरेदी करत आहे.

जर कंपनीचा AP कमी झाला तर याचा अर्थ कंपनी कर्जावर नवीन वस्तू खरेदी करण्यापेक्षा आपल्या आधीच्या कालावधीच्या कर्जाची परतफेड जलद गतीने करत आहे. व्यवसायाच्या Cash Flow चे व्यवस्थापन करण्यासाठी देय व्यवस्थापन महत्त्वाचे आहे.

Recording Accounts Payable (AP)

योग्य Double Entry बुककीपिंगसाठी नेहमी general ledger मध्ये केलेल्या सर्व नोंदींसाठी ऑफसेटिंग डेबिट आणि क्रेडिट असणे आवश्यक आहे. Accounts Payable रेकॉर्ड करण्यासाठी, अकाउंटंट बिल किंवा इन्व्हॉइस मिळाल्यावर Accounts Payable A/c credit करतो.

या entry साठी डेबिट ऑफसेट सामान्यतः क्रेडिटवर खरेदी केलेल्या वस्तु किंवा सेवेसाठी Expenses खात्यात जातात. खरेदी केलेली वस्तू जर Capital Assets असेल तर मालमत्ता खाते डेबिट होते.

जेव्हा बिल भरले जाते तेव्हा अकाउंटंट दायित्व शिल्लक कमी करण्यासाठी Accounts Payable A/c Debit करतो. ऑफसेटिंग क्रेडिट कॅश अकाउंटवर केले जाते, ज्यामुळे कॅश बॅलन्सही कमी होतो.

Accounts Payable vs. Accounts Receivable

Accounts Receivable आणि Accounts Payable मूलत: विरुद्ध आहेत. Accounts Payable म्हणजे कंपनी त्याच्या विक्रेत्यांकडे असलेली रक्कम असते, तर Accounts Receivable अशी रक्कम असते जी कंपनीला दिलेली रक्कम असते, विशेषत: ग्राहकांकडून. जेव्हा एखादी कंपनी दुसर्‍याबरोबर Credit वर व्यवहार करते तेव्हा एक त्यांच्या पुस्तकांवर देय असलेल्या खात्यांमधील नोंद नोंदवेल आणि दुसरा प्राप्त खात्यांमधील नोंद नोंदवते.


Recent Posts

See All

Capital

Company

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page