top of page

Accounts Receivable (AR)

Updated: Oct 23, 2020

What Is Accounts Receivable (AR)?

Accounts Receivable

Accounts Receivable (प्राप्त खाते) (AR) म्हणजे कंपनीने विकलेल्या वस्तू किंवा सेवांसाठी अद्याप ग्राहकांनी पैसे न देणे किंवा उधारीवर वापरणे, या शिल्लक रकमेलाच Accounts Receivable (प्राप्त खाते) (AR)असे म्हणतात.

प्राप्त खाती AR बॅलन्सशीटवर Current Assets म्हणून दाखवले जातात. AR ही क्रेडिटवर केलेल्या खरेदीसाठी ग्राहकांकडून देय असलेली कोणतीही रक्कम आहे.

Definition of "Accounts Receivable"

"Accounts Receivable (AR) is the proceeds or payment which the company will receive from its customers who have purchased its goods & services on credit. Usually the credit period is short ranging from few days to months or in some cases maybe a year."

"Accounts Receivable (AR) हे कंपनीला त्याच्या ग्राहकांकडून मिळणारे उत्पन्न किंवा पेमेंट आहे ज्यांनी क्रेडिटवर आपल्या वस्तू आणि सेवा खरेदी केल्या आहेत. सहसा क्रेडिट कालावधी काही दिवसांपासून महिने किंवा काही बाबतीत वर्षाला कमी असतो."

Key Points

i) Accounts Receivable हे Balance Sheet वरील Assets Ledger आहे जे अल्पकालीन पैशाचे येणे किती आहे हे सांगते.

ii) जेव्हा कंपनी ग्राहकाला क्रेडिटवर त्यांच्या वस्तू किंवा सेवा खरेदी करण्याची परवानगी देते तेव्हा Accounts Receivable (प्राप्त खाती) तयार केली जातात.

iii) Accounts Payable (देय खाती) प्राप्त खात्यांसारखीच आहेत, पण पैसे मिळण्याऐवजी ते पैसे देय आहेत.

iv) कंपनीच्या AR च्या ताकदीचे विश्लेषण प्राप्त उलाढाल गुणोत्तर किंवा दिवसविक्री उल्लेखनीय खात्यांसह केले जाऊ शकते.

v) AR प्रत्यक्षात केव्हा मिळेल अशी अपेक्षा करण्यासाठी accounts receivable turnover ratio च्या मदतीने केला जाऊ शकते.

Accounts Receivable Process

Accounts Receivable म्हणजे कंपनीकडे असलेल्या थकबाकी किंवा ग्राहकांकडुन येणारे वस्तु किंवा सेवांचे पैसे असतात. या वाक्यांशाचा अर्थ असा आहे की एखाद्या व्यवसायात खात्यावर प्रवेश करण्याचा अधिकार आहे.

कारण त्याने उत्पादन किंवा सेवा दिली आहे. Accounts Receivable खाती किंवा स्वीकारण्यायोग्य कंपनीद्वारे विस्तारित क्रेडिटची एक ओळ दर्शवितात आणि सामान्यत: अशा अटी असतात ज्यात तुलनेने कमी कालावधीत देय रक्कम आवश्यक असते. हे सामान्यत: काही दिवसांपासून ते आर्थिक कॅलेंडर वर्षापर्यंत असते.

ग्राहकांकडून कर्ज भरणे कायदेशीर बंधन असते म्हणून कंपन्या त्यांच्या balance sheets मध्ये मालमत्ता म्हणून प्राप्त खाती रेकॉर्ड करतात. शिवाय Accounts Receivable ही current assets आहेत, म्हणजे खात्यातील शिल्लक एका वर्षात किंवा त्यापेक्षा कमी काळातील कर्जदाराकडून बाकी आहे.

जर एखाद्या कंपनीकडे प्राप्य वस्तू असतील तर याचा अर्थ असा की त्याने पत विक्री केली आहे परंतु अद्याप खरेदीदाराकडून पैसे जमा केले नाहीत. मूलत: कंपनीने आपल्या क्लायंटकडून अल्प मुदतीचा IOU स्वीकारला आहे.

Accounts Receivables vs. Accounts Payable with Example

जेव्हा एखादी कंपनी त्याच्या पुरवठादार किंवा इतर पक्षांकडून कर्ज घेते तेव्हा ही Accounts payable असतात. Accounts Payable हे Accounts Receivable खात्यांच्या उलट असतात. स्पष्ट करण्यासाठी,

X कंपनी Y ची घर साफ करते आणि सेवांसाठी बिल पाठवते याची कल्पना करा. कंपनी Y त्यांच्याकडे पैशांची थकबाकी आहे, म्हणून ती Accounts Payable स्तंभात त्याच्या पावत्या नोंदवते.

कंपनी B ही रक्कम मिळण्याची प्रतीक्षा करीत आहे, म्हणून ती बिल त्याच्या Accounts Receivable स्तंभात नोंदवते.

Benefits of Accounts Receivable

1) Accounts Receivable हा व्यवसायाच्या मूलभूत विश्लेषणाचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. Accounts Receivable ही current assets आहे त्यामुळे ती अतिरिक्त Cash Flow शिवाय कंपनीची Liquidity किंवा अल्पकालीन जबाबदाऱ्या फेडण्याची क्षमता असते.

2) मूलभूत विश्लेषक अनेकदा उलाढालीच्या संदर्भात Accounts Receivable प्राप्त झालेल्या खात्यांचे मूल्यांकन करतात, ज्याला Accounts receivable turnover Ratio म्हणून देखील ओळखले जाते, जे एका लेखा कालावधीत कंपनीने त्याच्या खात्यात प्राप्य शिल्लक किती वेळा गोळा केले याची मोजमाप करते.

पुढील विश्लेषणामध्ये एका दिवसात किती येणे थकबाकी विश्लेषण समाविष्ट असेल जे एखाद्या विशिष्ट कालावधीत फर्मच्या average collection period संग्रह कालावधीचे मोजमाप करते.

Recent Posts

See All

Capital

Company

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page