Liability

Liability Definition

Liability (दायित्वे) ही एखाद्या व्यक्तीचे किंवा कंपनीचे कर्ज अस

Liability

ते, पैसा, वस्तू किंवा सेवांसह आर्थिक लाभहस्तांतरित करून कालांतराने Liability (दायित्वे) फेडली जातात. Balance Sheet च्या उजव्या बाजूला नोंदवलेल्या Liability मध्ये कर्ज, Accounts Payable, गहाण, प्रलंबित महसूल, बाँड, वॉरंटी आणि accrued expenses (प्राप्त खर्च) यांचा समावेश आहे.
Liability Meaning

Liability म्हणजे एक पक्ष आणि दुसर्यामधील एक बंधन आहे आणि अद्याप पूर्ण केलेले नाही किंवा पैसे दिलेले नाहीत. In Accounting World financial liability (आर्थिक उत्तरदायित्व) देखील एक कर्तव्य आहे परंतु मागील व्यवसाय व्यवहार, घटना, विक्री, मालमत्ता किंवा सेवांचे एक्सचेंज किंवा नंतरच्या ता


रखेला आर्थिक फायदा देणारी कोणतीही गोष्ट याद्वारे अधिक परिभाषित केले आहे. उत्तरदायित्व सहसा अल्प मुदतीचा मानला जातो (12 महिन्यांच्या किंवा त्याहून कमी कालावधीत) किंवा दीर्घ मुदतीसाठी (12 महि


ने किंवा त्याहून अधिक).

217 views0 comments

Recent Posts

See All

Capital

Company