top of page

What is journal Entry (जर्नल एंट्री म्हणजे काय)

Updated: Jan 28, 2021

What is journal Entry
जर्नल एंट्रीचा उपयोग व्यवसायाच्या लेखा रेकॉर्डमध्ये व्यवसायाचा व्यवहार रेकॉर्ड करण्यासाठी केला जातो. सामान्य जर्नरमध्ये सामान्यत: जर्नलची नोंद नोंदविली जाते;

वैकल्पिकरित्या, हे एखाद्या उपकंपनी खात्यात नोंदविले जाऊ शकते जे नंतर सारांशित केले जाते आणि सामान्य लेजरमध्ये (Ledger) पुढे आणले जाते. त्यानंतर सामान्य लेजरचा वापर व्यवसायासाठी आर्थिक विवरण तयार करण्यासाठी केला जातो.

Journal Entry Proforma

Date Particulars Debit Amount Credit Amount

01-04-20 By Goods A/c 1000.00

01-04-20 To Cash A/c 1000.00

(Being Goods Purchased in Cash)१. Date: या column मध्ये Transaction ज्या तारखेला झाले ती तारीख लिहितात.

२. Particulars: या column मध्ये झालेल्या व्यवहाराबद्दल (Transaction) बद्दलची माहिती (Narration) लिहितात (Narration म्हणजे short Explanation of the journal entry)

३. Debit Amount: Journal Entry मध्ये ज्या Account ला Debit आले असेल त्या Account ची transaction amount या column मध्ये लिहितात.

४. Credit Amount: Journal Entry मध्ये ज्या Account ला credit आले असेल त्या Account ची transaction amount या column मध्ये लिहितात.Journal Entry करताना पुढील बाबींचा विचार करावा.

a) ज्या Transaction ची Journal Entry करायची आहे, त्या Transaction चा Direct Effect कुठल्या Accounts वर होईल हे ठरवावे.

b) Accounts चा Effect ठरवल्यानंतर त्या accounts चा type ठरवावा म्हणजे ते Account Real, Personal or Nominal पैकी कोणत्या Type मध्ये येतील हे ठरवावे.

c) Type ठरविल्यानंतर त्या टाइप चा Debit/Credit चा नियम लावून त्या account ला Debit येईल का Credit हे ठरवून Entry करावी.
Recent Posts

See All

1 Comment


very nice article

Like
Post: Blog2_Post
bottom of page