top of page

Contingent Assets

Updated: Oct 29, 2020

Contingent asset definition or What is Contingent asset

आकस्मिक मालमत्ता ( Contingent asset) (Contingent- शक्य पण निश्चित नाही असे ) ही एक संभाव्य मालमत्ता आहे जी भविष्यातील घटनांवर अवलंबून असल्यामुळे उद्भवू शकते जे संस्थेच्या नियंत्रणाखाली नाही.

अकाऊंटिंग मानकांनुसार, संबंधित Assets चा लाभ संभाव्य असला तरी व्यवसाय अशी Contingent asset ला मान्यता देत किंवा ओळखत नाही.


Contingent Assets

Contingent asset ही कंपनीसाठी संभाव्य मालमत्ता किंवा आर्थिक लाभ आहे. ते सध्या अस्तित्वात नाही, पण नजीकच्या भविष्यात असू शकते. अशा सामूहिक मालमत्तेची घटना एखाद्या विशिष्ट घटनेवर अवलंबून असते ज्यावर कंपनीचे पूर्ण नियंत्रण नसते.

अशी मालमत्ता किंवा आर्थिक हितसंबंध एका अनिश्चित आणि अनपेक्षित घटनेमुळे निर्माण होतात. त्यालाच आपण Contingent asset असे म्हणू शकतो.

उदाहरणार्थ,

1) जर कंपनी कायदेशीर वादात अडकली असेल आणि खटला जिंकण्याची शक्यता असले आणि नुकसान भरपाई चा दावा मिळणार असेल तर यामुळे अनपेक्षित फायदा होऊ शकतो.

2) जर कंपनी विलीनीकरणाची अपेक्षा करत असेल तर यामुळे अनपेक्षित फायदा होऊ शकतो.

पण याच अनिश्चिततेमुळे आणि काही अकाऊंटिंग संकल्पनांनुसार Contingent asset कंपनीच्या बॅलन्सशीटवर दिसत नाही किंवा त्याची Entry होत नाही. आकस्मिक मालमत्तेला मालमत्ता म्हणून मान्यता दिली जात नाही याची कारणे आपण पाहू.

3) Contingent Assets ह्या Contingent Liability च्या बरोबर विरुद्ध आहेत.

Uncertain Event

एखाद्या घटनेचा निकाल पूर्णपणे कंपनीच्या नियंत्रणात नसल्यामुळे आपण त्या घटनेची हमी देऊ शकत नाही. असे एकहि घटना असू शकत नाही जिथे आपण सामूहिक मालमत्ता ओळखू शकतो त्यामुळे त्यांना कंपनीच्या बॅलन्सशीटपासून दूर ठेवले जाते.

Conservatism

पुराणमतवाद (Conservatism) तत्त्व स्पष्टपणे सांगते की भविष्यातील कोणताही अनिश्चित खर्च ताबडतोब ओळखला पाहिजे. पण भविष्यातील कोणतेही अनिश्चित उत्पन्न ओळखता कामा नये. एखादी फायद्याची घटना नंतरच्या काळात होईल.

आर्थिक विधानांच्या सत्यतेच्या आणि न्याय्यतेच्या भावनेने व्यवसायात सर्वात कमी नफा नोंदवणे हा या तत्त्वामागचा उद्देश आहे.

Contingent asset वर बारकाईने लक्ष ठेवले जाते. एकदा का आर्थिक लाभ होईल याची खात्री झाली की, तरच कंपनीच्या फायनान्शियल स्टेटमेंट्समध्ये समावेश केला जाऊ शकतो. मग ती घटना किंवा मालमत्ता आता आकस्मिक मालमत्ता राहिलेली नसते.

Recent Posts

See All

Capital

Company

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page