top of page

Contingent Liability

Updated: Nov 19, 2020

What Is a Contingent Liability?


Contingent Liability हे एक उत्तरदायित्व असते जे भविष्यातील अनिश्चित घटनेच्या परिणामावर उद्भवू शकते. Contingent Liability रेकॉर्ड केले जाते जर आकस्मिकता संभव असेल तर आणि उत्तरदायित्वाची रक्कम वाजवी अनुमान लावता येईल.

जोपर्यंत दोन्ही अटी पूर्ण केल्या नाहीत त्या जबाबदार्‍याचे वर्णन आर्थिक विवरणपत्रांवरील तळटीपात केले जाऊ शकते.

Key Points

i) Contingent Liability म्हणजे संभाव्य उत्तरदायित्व जे भविष्यात उद्भवू शकते जसे की प्रलंबित खटले किंवा उत्पादनाची हमी देणे.

ii) जर Liability उद्भवण्याची शक्यता असेल आणि त्या रकमेचा यथोचित अंदाज केला गेला असेल तर Liability एखाद्या फर्मच्या लेखा रेकॉर्डमध्ये नोंदविले जावे.

iii) Financial Statements (वित्तीय विधाने) अचूक आहेत आणि GAAP किंवा IFRS आवश्यकता पूर्ण करतात याची खात्री करण्यासाठी सतत Contingent liabilities नोंदवल्या जातात.

iv) Contingent Assets ह्या Contingent Liability च्या बरोबर विरुद्ध आहेत.

Understanding Contingent Liabilities

प्रलंबित खटले आणि उत्पादनाची हमी ही सामान्य जबाबदारीची उदाहरणे आहेत कारण त्यांचे निकाल अनिश्चित आहेत.

आकस्मिक दायित्वाची तक्रार नोंदवण्याकरता लेखा नियम जबाबदार्‍याच्या अंदाजे डॉलर रकमेवर आणि घटनेच्या संभाव्यतेनुसार भिन्न असतात.

लेखा नियम वित्तीय विवरण वाचकांना पुरेशी माहिती प्राप्त करतात हे सुनिश्चित करते.

Example of a Contingent Liability

समजा एखादी कंपनी पेटंट उल्लंघनासाठी प्रतिस्पर्धी कंपनीकडे दावा दाखल केला आहे. कंपनीच्या कायदेशीर विभागाचे मत आहे की प्रतिस्पर्धी कंपनीकडे एक मजबूत प्रकरण आहे आणि जर कंपनी केस हरली तर व्यवसायाला 2 करोंड चा तोटा होईल.

हे उत्तरदायित्व संभाव्य आणि अंदाज करणे सोपे आहे, कारण टर्म बॅलन्स शीटवर अशी लिहिली जाईल debit (increase) legal expenses for 2 करोंड आणि credit (increase) accrued expense for 2 करोंड.

Recent Posts

See All

Capital

Company

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page